دسته‌بندی نشده

فرز کاری تراش سه محوره

بر روی تارت و در داخل‌ جایی‌ که‌ هلدر فرز بر روی‌ آن‌ سوار می‌شود یک‌ هزار خار داخلی‌ قرار دارد و خود هلدرفرز دارای‌ هزار خار خارجی‌ می‌باشد که‌ در داخل‌ هزار خار داخلی‌ تارت‌ که‌ خود متصل‌ محوری‌ است‌ که‌ توسط موتور جداگانه‌ای‌ حرکت‌ دورانی‌ خواسته‌ شده‌ را انجام‌ می‌دهد قرار می‌گیرد  این‌ محور، هنگام‌ قرار گرفتن‌ دستگاه‌ در حالت‌ فرزکاری‌ حرکت‌ دورانی‌ را انجام‌ می‌دهد و حرکت‌ دورانی ‌اسپندل‌ مقدار حرکت‌ در محورYرا تأمین‌ می‌کند

فرز کاری تراش سه محوره

-۱-۴ هلدر های مد فرزکاری

بر روی تارت و در داخل‌ جایی‌ که‌ هلدر فرز بر روی‌ آن‌ سوار می‌شود یک‌ هزار خار داخلی‌ قرار دارد و خود هلدرفرز دارای‌ هزار خار خارجی‌ می‌باشد که‌ در داخل‌ هزار خار داخلی‌ تارت‌ که‌ خود متصل‌ محوری‌ است‌ که‌ توسط موتور جداگانه‌ای‌ حرکت‌ دورانی‌ خواسته‌ شده‌ را انجام‌ می‌دهد قرار می‌گیرد  این‌ محور، هنگام‌ قرار گرفتن‌ دستگاه‌ در حالت‌ فرزکاری‌ حرکت‌ دورانی‌ را انجام‌ می‌دهد و حرکت‌ دورانی ‌اسپندل‌ مقدار حرکت‌ در محورYرا تأمین‌ می‌کند بنابراین‌ در این‌ دستگاه‌ بر خلاف‌ دستگاهای‌ تراش‌ CNC دو محوره که‌ ما فقط صفحه‌ (X-Z) را داریم‌ در این‌ دستگاه‌ ما می‌توانیم‌ هر سه‌ صفحه‌ (X-Z) و (Y-Z) و (Y,X) را داشته‌ باشیم ‌و عملیات‌ لازم‌ طبق‌ برنامه‌ نوشته‌ شده‌ را انجام‌ دهیم‌ و هلدر فرز کاری در سه نوع وجود دارد محور هلدر نوع اول موازی محور z قرار دارد و می تواند در صفحه X.Y) ( عملیات فزر کاری را انجام دهد  و محور هلدر نوع دوم موازی محور X قرار دارد و میتواند در صفحه (Y.Z) عملیات فرز کاری را انجام دهد . محور هلدر نوع سوم بصورت مایل بو ده و می تواند در هر دو صفحه عملیات ماشن کاری را انجام دهد لذا با این هلدر می توان سوراخ و شیار تحت زاویه را ماشین کاری نمود و به طور کلی تمامی تواناییها را که یک ماشین فرز CNC دارا می باشد این دستگاه نیز می تواند انجام دهد.

۱-۴)هلدر فرزکاری که محورآن موازی محورZ می باشد

13

۲-۴)تصویر هزارخار خارجی هلدر فرزکاری را نشان می دهد

14

۳-۴) تصویر هزارخار داخلی تارت محل اتصال هلدر  را نشان می دهد
15

۴-۴) تصور هلدر نسب شده بر روی تارت
16

در این فصل به تشریح کامل نحوه برنامه نویسی در مد فرزکاری شامل سایکل های قلاویزکاری و سوراخ کاری وحرکت اینترپلاسیون و حرکت قطبی خواهیم پرداخت و برای روشن شدن مطلب برای هر کدام مثالی خواهیم زد

 M کد هایی که فقط در این فصل مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

۳۲M – دوران محور فرزکاری در جهت CW

۲۴M– دوران محور فرزکاری در جهتCCW

۲۵M- توقف دوران محور فرزکاری

۶۶M– لغو کنترل محور C

۶۷M- کنترل محور C روشن

۶۸M– لغو  قفل محور C

۶۹M- قفل محور C با فشار بالا

۷۱-۷۰M- قفل محور C با فشار پایین

۲-۴-سایکل‌ سوراخ کاری‌

۱-۲-۴-سایکل  سوراخ  کاری‌ پیشانی‌

حالت‌ کلی‌ برنامه‌

  X (U) –.C(H) – . z (W) – . R – . P – . (a- ) F- . 83G

۲-۲-۴سایکل‌سورخ کاری‌ محیطی‌

 

حالت‌ کلی‌ برنامه‌

  Z(w) -.   C (H)  – .  X (U) – . R-. P-. (a-) F-.87G

X,C,Z  مختصات‌ سوراخ‌

-Z,X  فاصله‌ انتهای‌ سوراخ‌ از نقطه‌ R

-R  فاصله‌ای‌ که‌ ابزار از نقطه‌ R در هنگام‌ شروع‌ براده‌ برداری‌ دارد

-P   مکث‌ زمانی‌ ابزار در انتهای‌ سوراخ‌

-Q  مقدار براده‌ برداری‌ اتوماتیک‌ به‌ ازای‌ هر بار براده‌ برداری‌

-F  مقدار پیشروی‌

-K  تعداد تکرار اگر نیاز باشد

-M  قفل‌ محور c اگر نیاز باشد.

نکته۱:در مد فرزکاری مقدار پیشروی باید بر حسب میلیمتر بر دقیقه ) ۹۸G) باشد

نکته۲:هنگام شروع مد فرزکاری باید از کد  (۶۷M) کنترل محور C روشن وهنگام خاتمه مد فرزکاری باید از کد (۶۶M) کنترل محور C خاموش استفاده نمود.

نکته۳ : با استفاده از H می توان مقدار زاویه سوراخ ها نسبت به هم را مشخس نموده وبا استفاده از K تعداد سوراخ فرزکاری شده را مشخص نمود.

 

 مثال برای سوراخ کاری پیشانی:

مطلوب است برنامه نویسی سوراخ کاری پیشانی شکل زیر با استفاده  سایکل سوراخ کاری

17

;۰۲۴۴۵

;۰  W0 U 28G 10N

;۹۸G 20N

;۰۱۰۱T  ۳۰N

;۵Z  ۱۲۰X 00G  ۴۰N

;۶۷M 50 N

;۰H 28G 60N

;۱۰۰۰S 23M  ۷۰N

;۸K 100F 500P  ۲-R  ۳۰-Z  ۴۵H  ۸۳G  ۸۰N

;۸۰G  ۹۰N

;۲۵M 100N

;۶۶M  ۱۱۰N

;۰  W0U 28G 120N

;۹۹G 130N

;۳۰M 140N

شرح برنامه:

۱۰N-برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۲۰N– تعریف واحد پیشروی بر حسب mm/min

۳۰N– تعویض ابزار

۴۰N– حرکت سریع به طرف صفر قطعه

۵۰N– کنترل محورC روشن

۶۰N– ریفرنس اتوماتیک محور C

۷۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۸۰N- اجرای سایکل سوراخ کاری پیشانی

۹۰N– لغو سایکل سوراخ کاری پیشانی

۱۰۰N– توقف دوران محور فرزکاری

۱۱۰N– لغو کنترل محور C

۱۲۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۱۳۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۱۴۰N – پایان برنامه

مثال برای سوراخ کاری محیطی:

مطلوب است برنامه نویسی سوراخ کاری محیطی شکل زیر با استفاده از  سایکل سوراخ کاری

    18

;۲۳۴۵O

;۰ W0U 28G  ۱۰N

;۹۸G 20N

;۰۱۰۱T 30N

;۵Z 120X  ۰۰G 40N

;۶۷M 50N

;۰H 28G  ۶۰N

;۱۰۰۰S 23M 70N

;۸K 100F  ۵۰۰P 2-R  ۳۰- Z 45H  ۸۳G 80N

;۸۰G  ۹۰N

;۲۵M 100N

;۶۶M 110N

;۰ W 0U 28G  ۱۲۰N

;۹۹G 130N

;۳۰M 140N

 

شرح برنامه:

۱۰M-برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۳۰N – تعریف واحد پیشروی بر حسب mm/min

۳۰N – تعویض ابزار

۴۰N– حرکت سریع به طرف صفر قطعه

۵۰N– کنترل محورC روشن

۶۰N – ریفرنس اتوماتیک محور C

۷۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۸۰N- اجرای سایکل سوراخ کاری پیشانی

۹۰N– لغو سایکل سوراخ کاری پیشانی

۱۰۰N– توقف دوران محور فرزکاری

۱۰۰N– لغو کنترل محور C

۱۲۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۱۳۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۱۴۰N- پایان برنامه

 

۳-۴– سایکل‌ قلاویز کاری‌

۱-۳-۴– قلاویرکاری‌ یبشانی‌

حالت‌ کلی‌ برنامه‌

         (H) -. W -.   R-.   D-.   F-.  Q-0 X – . C184G

۲-۳-۴– قلاویزکاری‌ محیطی

حالت‌ کلی‌ برنامه‌

    Z-.  C(H) -.  U-.  R-.  D-.  F-.  Q- 0188 G

C،X،Z-مختصات‌ قلاویزکاری‌

U ،-W  فاصله‌ نقطه‌ از عمق‌ قلاویزکاری‌

-R  فاصله‌ اولیه‌ ابزار از نقطه‌ R

-D  مکث‌ زمانی‌ در انتهای‌ قلاویزکاری‌

-F  مقداری‌ پیشروی‌ بر حسب‌ RPM (ثابت‌ است‌ در RPM 15)

 -Q گام‌ قلاویز

تعداد تکرار در قلاویزکاری‌ (k) قابل‌ اجرا نیست‌.

مثال برای قلاویزکاری پیشانی:

مطلوب است برنامه نویسی قلاویزکاری پیشانی شکل زیر با استفاده از  سایکل قلاویزکاری

نکته: دراین سایکل چون کزیه K قابل اجرا نیست، برای قلاویزکاری تعداد زیادی از سوراخ ها باید از زیر برنامه استفاده نمود

 17

      (main  program)2345O

;۰ W 0U 28G 98G 10N

;۹۱M 20N

;       ۰۱۰۱  T  ۳۰N

;۵Z 120 X 00G  ۴۰N

;۶۷M  ۵۰N

;۰H  ۲۸G  ۶۰N

;۱۰۰۰S  ۲۳M 70N

;۸L 0001P  ۸۰N

;۲۵M 90N

;۶۶M 100N

;۹۱M 100N

;۰ W 0U 28G 120N

;۹۹G 130N

;۳۰M 140N

  (sub program)001O

 ;۱۵ Q 3000F 1D  ۲-R  ۳۹-W 184G 5N

;۸۰G 15N

;۴۵H  ۰۰G  ۲۵N

;۹۹M 35N

شرح برنامه اصلی:

۱۰N-برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین وپیشرویmm/min

۲۰N– تعریف مد قلاویزکاری

۳۰N– تعویض ابزار

۴۰N– حرکت سریع به طرف صفر قطعه

۵۰N– کنترل محورC روشن

۶۰N– ریفرنس اتوماتیک محور C

۷۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۸۰N- اجرای زیربرنامه به تعداد هشت بار

۹۰N– توقف دوران محور فرزکاری

۱۰۰N– لغو کنترل محور C

۱۱۰N– لغو مد قلاویزکاری

۱۲۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۱۳۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۱۴۰N- پایان برنامه

شرح زیربرنامه:

۵N– اجرای سایکل قلاویزکاری پیشانی

۱۵N- لغو سایکل قلاویزکاری پیشانی

۲۵N– حرکت سریع دورانی به اندازه ۴۵ درجه

۳۵N– پایان زیربرنامه

مثال برای قلاویزکاری محیطی:

مطلوب است برنامه نویسی قلاویزکاری محیطی شکل زیر با استفاده از  سایکل قلاویزکاری

نکته: دراین سایکل هم چون کزیه K قابل اجرا نیست، برای قلاویزکاری تعداد زیادی از سوراخ ها باید از زیر برنامه استفاده نمود

 (main  program)  ۲۳۴۵O

;۰ W 0U  ۲۸G  ۹۸G  ۱۰N

;۹۱M  ۲۰N

;۰۱۰۱T  ۳۰N

;۵Z  ۱۲۰X  ۰۰G  ۴۰N

;۶۷M  ۵۰N

;۰H  ۲۸G  ۶۰N

;۱۰۰۰S  ۲۳M  ۷۰N

;۸L  ۰۰۰۱P   ۸۰N

;۲۵M  ۹۰N

;۶۶M  ۱۰۰N

;۹۱M  ۱۱۰N

;۰ W0U 28G  ۱۲۰ N

;۹۹G  ۱۳۰N

;۳۰M  ۱۴۰N

;     (sub program)001O

;۵و۱Q 3000F  ۱D  ۲-R  ۴۶-U  ۱۸۸G  ۵N

;۸۰G  ۱۵N

;۴۵H  ۰۰G  ۲۵N

;۹۹M 35 N

شرح برنامه اصلی:

۱۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین وپیشرویmm/min

۲۰N– تعریف مد قلاویزکاری

۳۰N– تعویض ابزار

۴۰N – حرکت سریع به طرف صفر قطعه

۵۰N– کنترل محورC روشن

۶۰N– ریفرنس اتوماتیک محور C

۷۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۸۰N- اجرای زیربرنامه به تعداد هشت بار

۹۰N– توقف دوران محور فرزکاری

۱۰۰N– لغو کنترل محور C

۱۱۰N– لغو مد قلاویزکاری

۱۲۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۱۳۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۱۴۰N- پایان برنامه

شرح زیربرنامه:

۵N– اجرای سایکل قلاویزکاری پیشانی

۱۵N- لغو سایکل قلاویزکاری پیشانی

۲۵N– حرکت سریع دورانی به اندازه ۴۵ درجه

۳۵N– پایان زیربرنامه

 

۳-۴ – حرکت اینترپلاسیون استوانه ای

مقدار حرکت‌ چرخش‌ یک‌ محور مشخص‌ می‌شود بوسیله‌ زاویه ای‌ که‌ از تبدیل‌ داخلی‌ ‌ فاصله‌ خطی‌ محور و طول‌ سطح‌ بیرونی‌  به‌ طوری‌ که‌ حرکت‌ اینترپلاسیون‌ خطی‌ یا حرکت‌ اینترپلاسیون دایروی‌ می‌تواند به‌ هم‌ تبدیل ‌شده‌ و انجام‌ شوند. معمولا حرکت‌ استوانه‌ای‌ بوسیله‌ حرکت‌ محیطی‌ دایره‌ می‌تواند برنامه‌ ریزی‌ شود.

بنابراین‌ برنامه‌ هایی‌ مانند برنامه‌ بادامک‌ شیاری‌ استوانه‌ای‌ را می‌توان‌ نوشت‌ و به‌ آسانی‌ تولید کرد.

-۱  حالت‌ کلی‌ برنامه‌

شعاع‌ قطعه‌ کار در حالت‌ شروع‌  حرکت‌ اینترپلاسیون ‌ استوانه ‌ای           ….. ‌ C 7.1G  حرکت‌ خطی‌ یا دورانی‌ محورها

کنسل‌ کردن‌ کد اینترپلاسیون ‌ استوانه‌ای‌                                                      ۰C 7.1G

-۲  سطح‌  مورد استفاده‌

انتخاب‌ سطح‌                                                                                    (۱۹G ، ۱۸G،  ۱۷G)

 : X-Y  plane 17G

 : X-Y  plane18 G

  : Y-Z  plane 19 G

بوسیله‌ حرکت‌ چرخشی‌ محور © و حرکت‌ خطی‌ محور دیگر (y-z)

مثال‌ – حرکت‌ دایروی‌ بین محور Z و محور C

     WO  CO 18G

 Z -.  C – . R – .  )۰۳G)  ۲CO

در این‌ حالت‌ برای‌ حرکت‌ دورانی‌ نمی‌توان‌ از K  و J وI استفاده‌ کرد.

۲-۲) مد مختصات‌ قطبی‌ نمی‌تواند شروع‌ شود یا به‌ پایان‌ رسد بدون‌ استفاده‌ از مد جبران‌ ابزار

۲-۳) قبل‌ از استفاده‌ از مد اینترپلاسیون ‌استوانه‌ای‌ ) ۷٫۱G) باید موقعیت‌ دهی‌ انجام‌ شود برای‌ انجام ‌موقعیت‌ دهی‌ در وسط برنامه‌ ) ۷٫۱G) باید آن‌ کنسل‌ شود تا موقعیت‌ دهی‌ انجام‌ شود

 

مثال: مطلوب است برنامه نویسی قطعه زیر با استفاده از حرکت اینترپلاسیون استوانه ای

 19


;۰۰۵۰O

۰ W 0 U  ۲۸G   ۱۰N

;۹۸G 20N

;۰۱۰۱T  ۳۰N

;۶۷M  ۴۰N

;۰H  ۲۸G  ۵۰N

;۱۰۰۰S  ۲۳M  ۶۰N

;۱۰-Z 120X  ۰۰G 70N

;۵۰F  ۱۰۰X  ۸۰N

;۰ W 0H  ۱۸G  ۹۰N

;۵۰ C 1و۰ ۰۷ G  ۱۰۰N

;۴۱۶٫    ۹۵G  ۱۱۰N

;۴R  ۱۰۰C  ۱۴- Z  ۰۲G  ۱۲۰N

;۳۶- Z 0G  ۱۳۰N

;۴ R 583 ,  ۱۰۴ C  ۴۰- G 140

;۴۱۶ ,   ۱۹۵C  ۱۵۰N

;۴R 200C 36- Z 160N

;       ۱۴-Z 170N

;۴R 584 ,  ۲۰۴C 10-Z  ۰۲G  ۱۸۰N

;۳۶۰C   ۰۱ G 190N

;۰C 1و ۰۷G 200N

;۲۵M  ۲۱۰N

;۶۶M 220N

;۹۹G 230N

;۰ W 0U  ۲۸G 240

;۱۸G 250N

;۳۰M  ۲۶۰M

 

شرح برنامه:

۱۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۲۰N– تعریف واحد پیشروی بر حسب mm/min

۳۰N– تعویض ابزار

۴۰N– کنترل محورC روشن

۵۰N– ریفرنس اتوماتیک محور C

۶۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۷۰N– حرکت سریع تا نقطه ۱۲۰X و۱۰Z

۸۰N– حرکت خطی تا نقطه ۱۰۰X

۹۰N– انتخاب سطح (Z-C)

۱۰۰N  – نوشتن کد اینترپلاسیون استوانه ای و شعاع ۵۰ برای شروع فرزکاری

۱۱۰N– حرکت خطی طبق برنامه

۱۲۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۳۰N- حرکت خطی طبق برنامه

۱۴۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۵۰N- حرکت خطی طبق برنامه

۱۶۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۷۰N- حرکت خطی طبق برنامه

۱۸۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۹۰N- حرکت خطی طبق برنامه –

۲۰۰N  – لغو کد اینترپلاسیون استوانه ای

۲۱۰N- – توقف دوران محور فرزکاری

۲۲۰N– لغو کنترل محور C

۲۳۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۲۴۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۲۵۰N– انتخاب سطح(X-Z)

 ۲۶۰N-  پایان برنامه

 – ۵-۴حرکت مختصات قطبی

مد اینترپلاسیون ‌قطبی‌ کارکردی‌ است‌ که‌ محور C برنامه‌ ریزی‌ کرد به‌ نحوی‌ که‌ حرکت‌ چرخش‌ محور (C) و حرکت‌ خطی‌ محور (y) اشکال‌ دارای‌ فرم‌ تولید کرد.

این‌ مد مفید است‌ برای‌ ماشین کاری‌ پیشانی‌ و می‌توان‌ شفت‌ بادامکی‌ تولید کرد.

-۱  حالت‌ کلی‌ برنامه‌

شروع‌ اینترپلاسیون ‌ قطبی‌                                                                        ۱٫۱۲G

حرکت‌ خطی‌ یا دورانی‌ محورها

کنسل‌ کردن‌ مد اینترپلاسیون قطبی‌                                                                    ۱٫۱۳G

-۲  انتخاب‌ سطح‌

مرکزمختصات مطلق

                                                              محورخطی

۲-۲) حرکت‌ خطی‌ یا دورانی‌ محورها برای‌ مختصات‌ قطبی‌ باید تنظیم‌ شود در

(۵۴۶۱ NO  and  ۵۴۶۰ .  NO)

۱= ( محور x) محور خطی‌                                                        ۱=۵۶۶۰ N

۵ =  (محور c)محور دورانی‌                                                      ۵= ۶۴۶۱ N

۲-۳) مختصات‌ قطبی‌ باید در زاویه‌ صفر درجه‌ شروع‌ شود.

۲-۴) G کدهای‌ مورد استفاده‌ در این‌ مد عبارتنداز

 حرکت‌ اینترپلاسیون خطی‌                                                                            ۱GO

حرکت‌ اینترپلاسیون دورانی‌                                                               ۰۳G  و ۰۲G

   مکث‌ زمانی                                                                                         ۰۴G           ۴۰G

جبران‌ ابزار                                                                     ۴۲G و ۴۱G  ، ۴۰G

فرمان‌ حالت‌ سه‌ نظام‌                                                                     ۶۷G، ۶۶G، ۶۵G

مقدار پیشروی‌ بر دقیقه‌، مقدار پیشروی‌ بر حسب                                              ۹۹G، ۹۸G

۲-۵) در مد مختصات قطبی ‌دوران‌ نمی‌تواند شروع‌ شود یا به‌ پایان‌ رسد بدون جبران‌ ابزار (فرمان‌ شروع‌ مد قبل‌ ازجبران‌ ابزار و فرمان‌ پایان‌ مد بعد از جبران‌ ابزار باید داده‌ شود.)

مثال:مطلوب است برنامه نویسی شکل زیر با استفاده از مختصات قطبی

 20

;۰۰۰۱ O

;۰W 0 U 28 G 10N

;۹۸G  ۲۰N

;۰۳۰۳T  ۳۰N

;۰۸ M  ۱۰Z  ۱۰۰X 00G  ۴۰N

;۰X 50N

;۶۷M 60N

;۰H  ۲۸G  ۷۰N

;۱۵۰۰S  ۲۳M  ۸۰N

;۲۰۰F 5-Z 01G 90N

;۱و۱۲G  ۱۰۰N

;۱۰۰F 25C  ۰۱G 42G 110N

;۲۵R 84,  ۶C  ۱,۴۸ X  ۰۲G  ۱۲۰N

;۶۰X  ۰۱G  ۱۳۰N

;۳۰R 54 و ۶۳X  ۰۲G 140N

;۲۵R  ۲۵C 0X  ۰۲G  ۱۶۰N

;۰C 01G  ۴۰G  ۱۷۰N

;۱و۱۳G 180N

;۲۵M 190N

;۶۶M  ۲۰۰N

;۹۹G  ۲۱۰N

; ۰W 0U 28G 220N

;۳۰M  ۲۳۰M

شرح برنامه:

۱۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

۲۰N– تعریف واحد پیشروی بر حسب mm/min

۳۰N– تعویض ابزار

۴۰N– حرکت سریع به نزدیک قطعه(موقعیت دهی)

۵۰N-  حرکت سریع به مرکز قطعه

۶۰N–  کنترل محورC روشن

۷۰N– ریفرنس اتوماتیک محور C

۸۰N– دوران محور فرزکاری در جهت CW

۹۰N– حرکت خطی تا نقطه Z-5

۱۰۰N  – نوشتن کد مختصات قطبی برای شروع فرزکاری

۱۱۰N– حرکت خطی طبق برنامه  و شروع فرمان جبران ابزار

۱۲۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۳۰N – حرکت خطی طبق برنامه

۱۴۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۵۰N- حرکت خطی طبق برنامه

۱۶۰N- حرکت دورانی طبق برنامه

۱۷۰N- حرکت خطی طبق برنامه ولغو فرمان جبران ابزار

۱۸۰N  – لغو کد مختصات قطبی

۱۹۰N – توقف دوران محور فرزکاری

۲۰۰N– لغو کنترل محور C

۲۱۰N-  تعریف واحد  پیشروی بر حسب mm/rev

۲۳۰N- برگشت اتوماتیک محورها به نقطه صفر ماشین

 ۲۳۰N  – پایان برنامه


۶-۴– مزایا و معایب

-۱-۶-۵ مزایا  مد فرز ماشین های تراش سه محوره نسبت به ماشینهای فرز CNC

۱- فرزکاری قطعات تراشکاری شده که محل مناسبی برای بستن در گیره ندارند قبل از برش قطعه .

۲- ایجاد سوراخها و شیارها خواسته شده و همچنین تولید سطوح تخت، سه کوش، چهارگوش بر روی محیط و پیشانی بدون نیاز به دستگاه تقسیم.

۳- قطعات در یک مرحله بستن تراشکاری و فرزکاری شده لذا قطعه فرزکاری شده نسبت به تراشکاری شده هیچ گونه لنگی ندارد.

۴- کاهش زمان تولید .

۵ – نداشتن زمان تنظیم جهت فرزکاری .

۲-۶-۴– معایب مد فرزکاری

۱- مهمترین عیب مدفرز در دستگاه تراش CNC سه محور قدرت براده برادری کم میباشد.

۲- ماشین کاری قطعات کوچک و متوسطی که دارای حجم براده برداری کمی باشند لذا قطعاتی که دارای مقدار فرز کاری زیاد بوده و جنس آن نیز سخت باشد در دستگاههای فرز CNC ماشین کاری می شوند.

-۳-۶-۵ توانایی ها دستگاه تراش CNC سه محور

با این دستگاه می توان سوراخ کاری ، قلاویز کاری، برقوکاری ، ایجاد شیار بر روی پیشانی و محیط قطعه، فرزکاری انواع بادامک های داخلی و خارجی و ایجاد شیارهای مار پیچ و ایجاد اشکال تخت سه گوش ، چهارگوش، چند ضلعی و ایجاد منحنی های نامنظم را می توان با این دستگاه فرز کاری نمود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا